Všeobecné obchodní podmínky

  1. Následující obchodní podmínky platí pro všechny kupní smlouvy a z nich vyplývající a s nimi související právní vztahy mezi společností PROVITA s.r.o. (dále také jen „prodávající“) a jejími zákazníky. Prodávající odchylné obchodní podmínky zákazníka výslovně odmítá a neakceptuje. Zákazník přijetím návrhu k uzavření, popř. uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím tyto obchodní podmínky přijímá. Jakékoli odchylky od těchto obchodních podmínek vyžadují ke své platnosti výslovné písemné potvrzení prodávajícího.
  2. Dodávka zboží je realizována nejdéle do 5-ti pracovních dní od přijetí objednávky, pokud není dohodnuta a oboustranně odsouhlasena jiná dodací lhůta zboží. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku zákazníka zčásti nebo zcela odmítnout. Množstevní ceny a ceny za jednotlivé sady platí dle položky, barvy a provedení zboží. Změna cen je vyhrazena, o změně ceny objednaného zboží musí kupující vyrozuměn prokazatelným způsobem. Dodání bude realizováno pouze na území České republiky (dále jen „oblast dodání“).
  3. Pokud by dodané zboží vykazovalo zjevné vady, mezi které patří i poškození způsobené dopravou, reklamuje zákazník takové vady ihned vůči prodávajícímu nebo pracovníkovi dopravce, který zboží dodává. V ostatních případech je kupující povinen podat prodávajícímu zprávu o vadách zboží bez zbytečného odkladu, kdy je zjistil, jinak jeho nárok z vad zboží zaniká. Ohledně jiných vad, které se na zboží vyskytnou během záruční doby (viz níže), platí nároky kupujícího ( zákazníka) a to v rozsahu dojde-li dodáním zboží s vadami o podstatné nebo nepodstatné porušení smlouvy, dle výběru zákazníka zákonné nároky v rámci na dodání chybějícího zboží, na odstranění ostatních vad nebo na slevu z kupní ceny, jakož i – jedná-li se o podstatné vady – nároky na dodání náhradního nebo chybějícího zboží, na odstranění právních vad, na přiměřenou slevu z kupní ceny, na opravu zboží, jsou-li vady opravitelné nebo na odstoupení od smlouvy, jakož i souběžně nárok na náhradu škody způsobené vadným zbožím Vyloučení odpovědnosti: Nepodstatné odlišnosti dodaného zboží od zobrazených výrobků jsou technicky podmíněny a nepovažují se proto za vadu. Prodávající zákazníkům poskytuje na zboží záruku v délce 24 měsíců. Tato záruka se nevztahuje na škody nebo poruchy, které vznikly nesprávnou obsluhou nebo použitím, užitím nepřiměřené síly nebo přirozeným opotřebením. Podrobnosti vyplývají ze záručních podmínek, které jsou přiloženy k dodávanému zboží, případně uvedeny v záručním listu. Pokud nebude možno některé objednané zboží dodat, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit s tím, že bude prodávající zákazníka neodkladně o odstoupení a nemožnosti dodání informovat a případně obdržené plnění zákazníkovi bezodkladně vrátí.
  4. Během 30 dnů po obdržení zboží je zákazník oprávněn bez udání důvodů uplatnit neomezené právo na vrácení zboží. Zákazník nemá právo zboží vrátit, jestliže jej nemůže vrátit ve stavu, v jakém jej převzal. Lhůtu zákazník zachová, pokud v jejím průběhu požádá prodávajícího (PROVITA s.r.o.) o zpětvzetí zboží. Uplatnění práva na vrácení zboží v zákonné lhůtě představuje ohledně dotčeného zboží rozvazovací podmínku uzavřené kupní smlouvy. V případě otázek může zákazník zatelefonovat na telefonní linky uvedené v „Kontaktních informacích“
  5. Dodání zboží do jednoho místa v rámci oblasti dodání je pro zákazníka u ceny zboží rovnající se nebo převyšující 3000,- Kč bez DPH ZDARMA. U ceny zboží nižší než 3000,- Kč včetně DPH činí paušál za přepravu 150,- Kč včetně DPH za jednu objednávku a dodání do jednoho místa v rámci oblasti dodání.
  6. Kupující se zavazuje zaplatit za objednané zboží kupní cenu vyúčtovanou na základě faktury (daňového dokladu) se splatností do 30 dnů od jejího vystavení, pokud se smluvní strany výslovně nedohodnou jinak (např. platba na dobírku). Pokud bude kupující ( zákazník) v prodlení s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn na něm požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení a dále smluvní pokutu ve výši 95,- Kč za každý dopis upomínající úhradu dlužné částky. Po dobu prodlení s úhradou dlužné částky není prodávající povinen kupujícímu ( zákazníkovi) dodávat další zboží a není po tuto dobu v prodlení.
  7. Dodané zboží zůstává až do zaplacení veškerých vzniklých pohledávek z kupní smlouvy vlastnictvím prodávajícího.
  8. Zákazník uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováváním jeho osobních údajů, a to jména, příjmení, obchodní firmy, bydliště, popř. adresy provozovny, IČ, DIČ a čísla bankovního účtu. Účelem zpracování osobních údajů je uzavření kupní smlouvy a plnění povinností z ní, využití informací k reklamním, statistickým a marketingovým účelům, prověřování kredibility a sledování bonity, jakož i nabídka obchodu a služeb prodávajícím nebo třetími osobami. Zákazník dále uděluje prodávajícímu souhlas k dalšímu předávání jeho osobních údajů za účelem nabídky obchodu a služeb třetím osobám, jakož i k jejich zpřístupnění třetím osobám, a to v rámci Evropské unie. Osobní údaje bude prodávající zpracovávat sám nebo jejich zpracováním pověří na základě smlouvy zpracovatele. Data budou zpracovávána elektronicky po dobu, po kterou bude prodávající vyvíjet svou podnikatelskou činnost v České republice. Zákazník má právo na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, právo na opravu nesprávně uvedených osobních údajů, právo na ochranu svého soukromého a osobního života a právo na zpracovávání svých osobních údajů v souladu s právním řádem České republiky. Zákazník má právo požádat prodávajícího o vysvětlení a popř. odstranění protiprávního stavu. Poskytnutí osobních údajů prodávajícímu je dobrovolné. S veškerými osobními údaji bude zásadně nakládáno jako s důvěrnými a v souladu s právním řádem České republiky. Osobní údaje nezbytné pro realizaci kupní smlouvy budou uchovávány a v rámci vyřízení objednávky rovněž zpřístupněny participujícím obchodním partnerům. Nadto budou údaje zpřístupněny za účelem prověřování kredibility a sledování bonity dalším koncernovým zasilatelstvím, jakož i koncernovým podnikům poskytujícím služby, jakož i subjektům provozujícím databáze neplatičů a další hospodářské informační služby; dále též dalším osobám k marketingovým účelům. Při zpracování dat budou v souladu se zákonnými ustanoveními plně respektována práva zákazníka. Odkaz: §5 odst.5 a 6 zákona č. 101/2002 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zákazník může s výše popsaným užitím a / nebo zpracováním a / nebo předáváním a / nebo zpřístupněním jeho osobních údajů kdykoli písemným sdělením prodávajícímu (PROVITA s.r.o.) vyslovit nesouhlas, resp. odvolat svůj souhlas. Po obdržení nesouhlasu zákazníka, resp. odvolání jeho souhlasu nebude prodávající, popř. zpracovatel dále dotčené údaje užívat a zpracovávat a / nebo nebude osobní údaje zákazníka předávat dalším subjektům k reklamním účelům nebo je zpřístupňovat a tuto skutečnost oznámí subjektům, kterým osobní údaje zákazníka předal nebo zpřístupnil s tím, aby neprodleně zastavili jejich zpracovávání a užívání.
  9. Místně příslušným soudem prvního stupně je okresní nebo krajský soud příslušný pro Pardubice.
  10. Shromažďujeme a zpracováváme o Vás údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresu k účelu nabízení obchodu a služeb v rámci PROVITA s.r.o., se sídlem Bezručova 9A; 568 02 Svitavy a to z veřejných seznamů a obchodních nabídek. Poskytnutí údajů je dobrovolné, nepovinné a bez důsledků s tím, že tyto údaje budou zpřístupněny pouze v rámci zpracovaného účelu. Máte právo přístupu k údajům a informace v souladu se zákonem. Pokud porušíme své povinnosti dle zák. Č. 101/200 Sb. Máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze o zajištění opatření k nápravě.

Platné od data : 01.01.2009

PROVITA s.r.o.
Ovčárecká 855, Kolín

: 60930250, DIČ: CZ60930250
jednající paní Zdeňkou KAČEROVOU, jednatelkou společnosti
Společnost je zapsaná v OR vedeném Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C5702.